Allmänna villkor - Tvättabonnemang

Allmänna villkor - tvättabonnemang

1. Ditt abonnemang

1.1. Autospa Sverige AB tillhandahåller en abonnemangstjänst som ger tillgång till fordonstvätt på Autospas tvättanläggning.

1.2. Abonnemanget erbjuds utan bindningstid.

1.3. Abonnemanget gäller för en bil (via registreringsnummer) och berättigar till upp till åtta (8) tvättar per rullande 30 dagar. Om kortinnehavaren önskar tvätta fler fordon krävs således ytterligare abonnemang för varje tillkommande fordon. Max en tvätt per timme är tillåten.

2. Anslutning och administration

2.1. För att ansluta sig till ett abonnemang måste kortinnehavaren vara minst 18 år fyllda.

2.2. Abonnemanget aktiveras omedelbart vid genomförd betalning.

2.3. Tjänsten administreras av Paysons betaltjänst. Där återfinns kundspecifik information såsom debiteringsdag och betalningsuppgifter.

2.4. Debitering sker månadsvis den kalenderdag abonnemanget skapades.

2.5. Betalning sker med Paysons betaltjänst och alla kortbetalningar krypteras för Kortinnehavaren trygghet.

2.6. Kortinnehavaren ansvarar för att en giltig betalningsmetod finns registrerad.

2.7. Kortinnehavaren är skyldig att omgående meddela Autospa Sverige AB vid ändring av namn, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från oss går till folkbokförd adress.

2.8. Såvida inte kortinnehavaren avslutar prenumerationen godkänner Kortinnehavaren att avgiften för nästa abonnemangsperiod debiteras från det registrerade betalkortet.

2.9. Om betalning inte kan genomföras (t ex p.g.a. ogiltig betalningsmetod eller att kortet saknar täckning) kommer Kortinnehavaren att meddelas via e-post och sms. Två ytterligare debiteringsförsök under de nästkommande två dagarna.

Efter tre misslyckade debiteringsförsök skickas en faktura på det förfallna beloppet till Kortinnehavaren e-postadress. En fakturaavgift om 45 kronor tillkommer.

Om fakturan inte betalas inom den avsedda tiden (10 dagar) skickas ärendet vidare för hantering av inkassoföretag. Inkassoavgifter om 180 kronor tillkommer.

3. Bindningstid och uppsägning

3.1. Abonnemangsperioden är 30 dagar räknat från det datumet registrering skett. Om abonnemanget inte sagts upp enligt nedan förnyas det automatiskt med ytterligare 30 dagar och så vidare.

3.2. Kortinnehavaren har rätt att säga upp abonnemanget till abonnemangsperioden utgång. Detta görs via Autospas kundservice. Att avsluta abonnemang ska uppsägning ske minst en dag innan abonnemangsperiod löper ut. I annat fall träder uppsägningen i kraft vid nästkommande abonnemangsperiods utgång, varvid kortinnehavararen således debiteras för ytterligare en abonnemangsperiod.

3.3. Påbörjad faktureringsperiod återbetalas inte.

4. Ångerrätt

4.1. Ångerrätt gäller enligt lagen om distansavtal. Kunden har rätt att inom 14 dagar från köptillfället ångra sitt köp genom att meddela Autospa Sverige AB detta. Om Kortinnehavaren har använt abonnemanget under tiden fram till att ångerrätten utövas, ska kortinnehavaren betala ordinarie pris för dessa biltvättar enligt Autospas vid var tid gällande prislista. Autospa Sverige AB har härvid rätt att debitera Kortinnehavaren registrerade betal-, kreditkort för den skuld som härvid föreligger, innan återbetalning av eventuellt återstående medel sker till kortinnehavaren.

5. Kortinnehavarens allmänna förpliktelser och förtid upphörande i vissa fall

5.1. Endast registrera bank- eller kreditkort tillhörande kortinnehavaren.

5.2. Inte medverka till obehörig eller otillbörligt nyttjande av tvättabonnemanget.

5.3. Att försäkra sig att det registrerande fordonets storlek inte överskrider de maximala mått som gäller för aktuell tvättanläggning samt i övrigt följer de instruktioner som vid var tid anvisas vid tvättanläggningen. Autospa Sverige AB ansvarar ej för icke fabriksmonterad extrautrustning.

5.4. Att försäkra sig om att rätt tvättprogram är valt för respektive fordon. Har man ex ett fordon med takbox eller utrustning på taket som stegar, skyltar, lampor, takräcke etc. skall tvättprogrammet takbox väljas.

5.5. Autospa Sverige AB förbehåller sig rätten att när som helst utföra erforderligt underhåll, stängning pga. kyla, reparation eller förbättring av tvättanläggning, varför tjänstens tillgänglighet inte garanteras. Autospa förbehåller sig också rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider. Ändringar kommer att meddelas kortinnehavare i god tid förutsatt om de inte det har inträffat någon akut maskinskada.

5.6. Autospa Sverige AB äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Kortinnehavarens rätt att använda Autospas tvättanläggning, om Autospa har anledning att anta att Kortinnehavaren bryter mot ovan nämnda bestämmelser. Autospa Sverige AB äger härvid rätt att debitera kortinnehavarens betal- kreditkort för skada som Autospa Sverige AB lidit (t ex mellanskillnad mellan rabatterat pris som erhållits vid utnyttjande av abonnemanget och det ordinarie biltvättspriset).

6 Övrigt

6.1 Befrielsegrunder

Autospa Sverige AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, smittspridning, bojkott eller annan omständighet utanför Autospas kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Autospa själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas om Autospa förfarit med normal aktsamhet. Autospa ansvarar ej för indirekta skador såvida inte annat föreskrivs i tvingande lagstiftning.

6.2. Ändrade villkor

Autospa förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor och gällande prislista. Ändringar ska ha verkan mot kortinnehavaren från och med en månad efter det att Autospa lämnat meddelande om ändringen, exempelvis via sms eller e-post. Om kortinnehavaren inte godtar ändringen har kortinnehavaren rätt att inom nämnda tid säga upp avtalet.

7. Personuppgifter

7.1. Uppgifter om kund behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). Om kund önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Autospa kommer detta meddelas av Autospa. Kund kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

8. Klagomålshantering och tvister

8.1. Kortinnehavaren hänvisas i första hand till personal vid aktuell tvättanläggning eller vid kundservice vid eventuella klagomål. Om parterna inte kan komma överens, kan kortinnehavaren vända sig till ARN och/ eller domstol.